Tag Archives: เทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์จัดงานสืบสานขนมไทย “กะละแม” สืบสานขนมไทย

งานสืบสานขนมไทย “กะละแม” ประจำปี 2558 จัดโดยเทศบาลตำบลราไวย์ จ.ภูเก็ต เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมฯ อันดีงามให้ลูกหลานได้สืบทอด สืบสานขนมไทยต่อเนื่อง และยังช่วยส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจอันดีในเด็ก ผู้ใหญ่ และคนเฒ่าคนแก่

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในโครงการสืบสานขนมไทย “กะละแม” ราไวย์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่บริเวณลานสำนักสงฆ์ในหาน หมู่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสำนักงานสงฆ์ในหาน และชุมชนราไวย์ เพื่อสนับสนุน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้ลูกหลานได้สืบทอด และสืบสานขนมไทยให้ต่อเนื่อง ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจอันดีในเด็ก ผู้ใหญ่ และคนเฒ่าคนแก่ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสนำเอากิจกรรมนี้ไปใช้ในอนาคตให้เกิด ประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไป มี นายพิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีราไวย์ ตลอดจนผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนตำบลราไวย์เข้าร่วม

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า งานสืบสานขนมไทย การกวน “กะละแม” จัดเป็นประจำทุกปี เพราะว่าขนมกะละแมนั้นถือว่าเป็นขนมมงคลที่ใช้ในงานแต่งงาน และใช้ในงานมงคลหลายๆ งานเพื่อความเป็นสิริมงคล การที่เราได้รวบรวมพี่น้องประชาชนมาแสดงออกถึงความรักความสามัคคี โดยใช้งานการสืบสานขนมไทย กวนกะละแม มาเป็นสื่อ ซึ่งก็ทำให้ทุกคนมาร่วมกัน เพราะว่าการกวนกะละแม แต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการกวนแต่ละกระทะนาน 3 ชั่วโมง ซึ่งใน 3 ชั่วโมงนั้นพี่น้องประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน ต้องใช้คน 10-20 คน สลับหมุนเวียนกันกวนกะละแมแต่ละกระทะ สามารถสร้างความรักความกลมเกลียวขึ้นในหมู่คณะ นี่คือจุดเป้าหมายที่เราได้มุ่งเน้นให้เกิดความรักความสามัคคี ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีดังกล่าวต่อไป

เทศบาลนครภูเก็ต ห้ามทิ้งขยะลงในคลองถ้าเจอปรับแน่

จากปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ส่วนหนึ่งมาจากขยะภายใน คู คลอง ซึ่งเป็นขยะที่ประชาชนทิ้งลงในคลองบ้าง เป็นขยะตกค้างภายในท่อระบายน้ำบ้าง ซึ่งขยะเหล่านี้จะไปกีดขวางการระบายน้ำ ทำให้น้ำระบายไม่ทัน เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วม สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดทำโครงการรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง โดยได้จัดทำป้ายรณรงค์ติดตามจุดต่างๆ ที่เป็นปัญหาของขยะอุดตัน ซึ่งในระยะแรก เทศบาลนครภูเก็ต จะเข้มงวดในพื้นที่คลองบางใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก หากพบเห็นประชาชนทิ้งขยะลงในคูคลองก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือน หลังจากนั้น จะเริ่มดำเนินการตามกฎหมาย คือ จับ ปรับ ผู้ทิ้งขยะลงในคู คลองอย่างจริงจัง ซึ่งโทษปรับจะเริ่มตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท

นอกจากนั้นเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ว่าจะอาศัยอยู่บริเวณคลอง บางใหญ่ ซึ่งเป็นคลองสายเดียวที่ไหลผ่านใจกลางเมืองภูเก็ต ในการช่วยกันรักษา และดูแลไม่ทิ้งขยะลงในคลอง ตลอดจนคู และรางระบายน้ำ ซึ่งอยู่หน้าบ้านของท่านก็ต้องช่วยกันดูแล หากพบเห็นขยะอุดตันก็ขอให้ช่วยกันเก็บ หรือแจ้งไปยังเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อจะได้ดำเนินการให้ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันช่วยสอดส่องดูแล และไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง ปัญหาน้ำท่วมขังคงจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เทศบาลนครภูเก็ตเตือนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา เปิดเผยว่า จากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำดิบลดน้อยลง และเป็นที่ทราบกันดีว่า ภัยแล้งในปีนี้นั้นน่าจะรุนแรงกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา เทศบาลนครภูเก็ต เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและเขตข้างเคียง ซึ่งน้ำดิบที่เทศบาลใช้ในการผลิตน้ำประปานั้นมาจากขุมเหมืองของเอกชน การประปาส่วนภูมิภาค และเขื่อนชลประทานบางวาด และในขณะนี้ปริมาณน้ำดิบจากแหล่งดังกล่าวได้ลดน้อยลงมาก อีกทั้งยังไม่มีฝนตกหนักเกิดขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำดิบที่จะนำไปผลิตน้ำประปาลดน้อยตามไปด้วย ดังนั้นเทศบาลนครภูเก็ต จึงต้องขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลนครภูเก็ตทุกท่าน ให้ดำเนินการดังนี้

กองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต มีความจำเป็นที่จะต้องลดแรงดันน้ำในระบบจ่ายน้ำประปา ในช่วงเวลา 10.00-17.00 น. และช่วงเวลา 22.00-05.00 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ห่างจากจุดจ่ายน้ำประปาและ พื้นที่สูง น้ำประปาจะไหลอ่อน หรือไม่ไหลเตรียมภาชนะเก็บน้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ หากเกิดกรณีน้ำประปาไหลอ่อน หรือไม่ไหล ขอให้ผู้ใช้น้ำช่วยกันตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำ เป็น หากพบเห็นท่อแตก ท่อรั่ว ขอให้แจ้งกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต หมายเลข 0-7621-1130 หรือ 09-9487-4038 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนั้น น.ส.สมใจ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เราทุกคนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จนกว่าจะผ่านพ้นห้วงเวลานี้ไปให้ได้ นอกจากนี้ ทางเทศบาลแจกน้ำให้ชุมชนต่างๆ ของเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน

ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบเงินจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์

นางมนฤดี เกตุพันธ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันมอบเงินเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ บ้านหมกปรก จำนวน 3 ล้านบาท และมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องเรียนมักตับชั่วคราวให้แก่มัสยิดดารุสลาม บ้านบางคู ต.ไม้ขาว จำนวน 3,000 บาท โดยมีนายวิโรจน์ มานะจิตต์ กำนันตำบลไม้ขาว อิหม่ามมัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับมอบ

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต นางมนฤดี เกตุพันธุ์ กล่าวว่า ชุมชนบ้านหมากปรก เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ท่าอากาศยานภูเก็ต แต่ทางชุมชนยังขาดงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์มัสยิด โดยมัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ เป็นมัสยิดที่ขึ้นทะเบียนอันดับที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตอนนี้สภาพค่อนข้างชำรุดทรุดโทรม ทางท่าอากาศยานภูเก็ต จึงได้สนับสนุนเงิน 3 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาของชุมชนมุสลิมหมู่บ้านหมากปรก นอกจากนั้น ยังเป็นที่แวะพักของพี่น้องมุสลิมจังหวัดต่างๆ ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งจะแวะที่มัสยิดบ้านหมากปรก และเพื่อความเจริญของศาสนาต่อไป

นางมนฤดี ยังได้กล่าวถึงการขยายท่าอากาศยานภูเก็ตว่า ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องขออภัยที่มีข้อขัดข้องในเรื่องความคับคั่ง ความไม่สะดวกบางประการของตัวอาคารผู้โดยสารที่มีสภาพค่อนข้างเก่ามากแล้ว ที่พยายามให้บริการที่ดีที่สุด พร้อมยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายจากข้อเสนอแนะต่างๆ ทุกเรื่อง เพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

“Phuket International Night Run 2014” ครั้งแรกในภูเก็ต

“Phuket International Night Run 2014” ครั้งแรกในภูเก็ต ดึงกลุ่มนักวิ่งชมเมืองเก่ายามค่ำคืน วันที่ 1 พ.ย.นี้ เทศบาลนครภูเก็ต จัดโดย ททท.และภาคีเครือข่ายแถลงข่าวจัด เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชุมเมืองเก่าภูเก็ตให้มากขึ้น

น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต น.ส.วรรณประภา สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต นายสมยศ ปาทาน รองประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต และนายทวีศักดิ์ ซื่อสัตย์ ประธานชมรมวิ่งภูเก็ตไข่มุกอันดามัน นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม กรรมการผู้จัดบริษัท สะพานหิน แม๊กกาซีน จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Phuket International Night Run 2014 เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (6 ต.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งออกกำลังกายในช่วงเวลากลางคืนเป็นครั้งแรกในเขต เทศบาลนครภูเก็ต

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ที่นายทวีศักดิ์ ซื่อสัตย์ หรือบริษัท สะพานหิน แมกกาซีน จำกัด โทรศัพท์ 076-211932 และ 086-6898082 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครได้ที่www.phuketnightrun.com หรือ facebook : Phuket International Night Run 2014 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมนี้จนถึงวันแข่งขัน คือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

ภูเก็ตหารือ 3 จังหวัดอันดามันร่วมจัดกิจกรรมเอเชี่ยนบีชเกมส์

การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน บีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งภาครัฐ เอกชน ภูเก็ต พังงา กระบี่ ร่วมหาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จัดทัพอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว จำนวน 200 คนดูแลความปลอดภัยเอเชี่ยนบีชเกมส์

นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือกรอบในการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการท่อง เที่ยวของภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการจัดการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-23 พ.ย.57 เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (6 ต.ค.)ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต เพื่อสรุปข้อมูลนำไปประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา ในวันที่ 8 ต.ค.ที่จะถึงนี้ ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีผู้แทนภาคเอกชนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า และผู้แทนภาคราชการในส่วนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม

จากการประชุมข้อสรุปว่าทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจะมีแพคเกจทัวร์ในราคาพิเศษ เช่น ผู้ประกอบการทางด้านโรงแรม ก็จะมีการเสนอราคาห้องพักในราคาพิเศษ ซึ่งลดจากราคาปกติในช่วงไฮซีซั่น ร้านอาหารก็เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นห่วงอยู่คือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ในตอนนี้ อย่างเช่น ภูเก็ตแฟนตาซี สยามนิรมิต ไซม่อนสตาร์ ถ้าเข้ามาโฆษณาแล้วจะเสียในเรื่องสิทธิประโยชน์อะไรหรือไม่ คงจะต้องชัดเจนในวันที่ 8 ต.ค.นี้ ทางฝ่ายผลประโยชน์ต้องมาตอบคำถามให้กับผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่เข้ามามี ส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้

ตร.ชุดปราบปรามกลุ่มแท็กซี่ผู้มีอิทธิพล ส่งพยานหลักฐานและผู้ต้องหาให้อัยการภูเก็ตแล้ว

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมด้วยกำลังทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติการจู่โจมจับกุมผู้ประกอบการแท็กซี่ ที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ต จำนวน 112 หมายจับ รวม 12 คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า 100 คน ล่าสุด วันนี้ (1 ก.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 8 ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนในชุดเฉพาะกิจปราบปรามกลุ่มแท็กซี่ผู้มีอิทธิพล ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน ได้นำพยานหลักฐานเอกสาร และผู้ต้องหา จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ขอประกันตัวในชั้นสอบสวน และขอปล่อยตัวชั่วคราวไปในวงเงินรายละ 75,000 บาท ไปส่งมอบให้แก่อัยการจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาว่าจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดอ้างว่า มีอาการเจ็บป่วย โดย นายพิสิทธิ์พล ภูมิศิริสวัสดิ์ อัยการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบตัวผู้ต้องหา และสำนวนสอบสวนทั้งหมด

สำหรับคดีที่มีการดำเนินการต่อผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นมี  12 คดี เป็นคดีที่ทำความผิดตามคิวรถแท็กซี่ต่างๆ ทั้งในพื้นที่กะรน กมลา และเชิงทะเล รวมทั้งหมด 12 คิว ประกอบด้วย คิวแท็กซี่หน้าโรงแรมคลับเมด คิวแท็กซี่หน้าโรงแรมเอวิสต้า คิวแท็กซี่หน้าโรงแรมพีชยู คิวแท็กซี่หน้าโรงแรมบาวแมนดิโอ คิวแท็กซี่ในโรงแรมดิโอภูเก็ต คิวแท็กซี่หน้าโรงแรมแคปเซียน่า คิวแท็กซี่หน้าโรงแรมแอดรีเจ้นท์ภูเก็ตรีสอร์ท คิวแท็กซี่หน้าโรงแรมดับเบิ้ลคีย์ หรือหน้าโรงแรมทวินปาล์ม คิวแท็กซี่หน้าโรงแรมเบส เวสเทิร์น คิวแท็กซี่หน้าโรงแรมพอย ยามู บายโคโม่ และชมรมแท็กซี่กะตะ กะรน

เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจยังได้เก็บรวบรวมพยานหลักเพื่อขยายผลในการดำเนิน การเพื่อปราบปรามกลุ่มแท็กซี่ที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป้าหมายอีก 2 แห่ง คือในพื้นที่ป่าตอง และสนามบิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับได้อีกประมาณ 100 หมายจับได้ในเร็วๆ นี้

เทศบาลนครภูเก็ตจัดอบรมป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 วันนี้ (1 ก.ค.) ที่โรงแรมคาทีน่าภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเครือข่ายศาลเยาวชนและครอบครัว เข้าร่วม

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน มีหลายรูปแบบทั้งการทำร้ายร่างกาย การบังคับจิตใจ การข่มขู่ การข่มขืน การกระทำอนาจาร ซึ่งผู้กระทำส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว และผู้ที่ถูกกระทำจะเป็นเด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ สำหรับสาเหตุของการกระทำความรุนแรงเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การดื่มสุรา การพนัน สารเสพติด ความหึงหวง การสะท้อนภาพความรุนแรงจากสื่อต่างๆ

ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัวขึ้น ในการให้ความรู้แก่ ผู้นำชุมชน เด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว อาสาสมัครเครือข่ายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกการป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และร่วมกันเป็นแนวรั้วในการป้องกันปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจถึงสาเหตุและรูปแบบของความรุนแรง และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงอย่างถูกต้อง

ลิงเขาโต๊ะแซะกัดนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นแผลฉกรรจ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้รับแจ้งมีเหตุลิงดุร้ายกัดนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ   วันที่ 31 พ.ค. เวลา 14.30 น. ที่บริเวณจุดชมวิวเขาโต๊ะแซะ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย

ที่เกิดเหตุเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวิวมีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ตัวเมืองภูเก็ตได้อย่างชัดเจน อยู่ห่างจากสี่แยกศาลากลางประมาณ 5 กิโลเมตร มีนักท่องเที่ยววิ่งออกกำลังกายตลอดเส้นทาง นอกจากนั้น ตลอดเส้นทางยังมีป้ายเตือนให้ระวังถูกลิงกัด หรือห้ามให้อาหารลิง อาหารสุนัขเป็นจุดๆ ที่เกิดเหตุ พบ MR.MARTIN อายุ 51 ปี สัญชาติอังกฤษ สภาพถูกลิงกัดที่บริเวณแขนด้านขวาเป็นแผลฉกรรจ์ มีเลือดไหลตลอดเวลา เจ้าหน้าที่มูลนิธิจึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตต่อไป

จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว พร้อมเพื่อนชายอีก 1 คน ได้เดินทางไปยังจุดชมวิวเขาโต๊ะแซะ โดยใช้รถยนต์แจ๊ซ สีบรอนซ์ หลังจากที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุก็ตระเวนถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก จากนั้นก็ได้ซื้ออาหารมาให้ลิงที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ซึ่งระหว่างที่นักท่องเที่ยวกำลังให้อาการอยู่นั้น มีเหตุไม่คาดคิดเมื่อลิงตัวใหญ่ที่ให้อาหารอยู่ได้กระโจนกัดแขนทันที เกิดเป็นแผลฉกรรจ์ และลิงตัวดังกล่าวได้พยามยามกระโจนกัดนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ อีก แต่โชคดีมีเจ้าหน้าที่เทคนิคของโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มาไล่ลิงตัวดังกล่าวได้เสียก่อน จากนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อรักษาเป็นการด่วน

“กะรน ฉลอง ราไวย์ เกมส์” ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 “กะรน ฉลอง ราไวย์ เกมส์” วานนี้ (31 พ.ค.) ที่สนามกีฬาสุระกุล อ.เมืองภูเก็ต โดยมี น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายวิรัช พาที ผอ.กกท.จังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ นักกีฬา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม

ผลการแข่งขันกีฬา ปรากฏว่า ประเภทกรีฑา คะแนนรวมชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลราไวย์ ประเภทฟุตบอล 11 คน ชนะเลิศได้แก่ เทศบาลเมืองป่าตอง รองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลรัษฎา ประเภทฟุตบอล 7 คน ชนะเลิศ เทศบาลเมืองกะทู้ รองชนะเลิศอันดับ 1 อบจ.ภูเก็ต ชนะเลิศกีฬายิงปืน เทศบาลตำบลราไวย์ ชนะเลิศกีฬาเปตอง ทีมเทศบาลนครภูเก็ต ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ทีม อบจ.ภูเก็ต ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย ทีมเทศบาลนครภูเก็ต ประเภทกีฬากองเชียร์ ชนะเลิศได้แก่ เทศบาลเมืองป่าตอง รองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองกะทู้ ชนะเลิศกีฬาคะแนนรวมทุกประเภท ได้แก่เทศบาลเมืองป่าตอง

สำหรับครั้งต่อไป เทศบาลตำบลศรีสุนทร เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อบต.เกาะแก้ว และ อบต.กมลา รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7 ปี 2558

กลุ่มกบฏรักชาติภูเก็ตและผู้ร่วมชุมนุม เข้าแจ้งความดำเนินคดีโกตี๋

นายสุรทิน เลี่ยนอุดม หรือกำนันเสง แกนนำกลุ่มกบฏรักชาติภูเก็ต และผู้ร่วมชุมนุม โดยได้นำหลักฐานวิดีโอคลิปการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศของ นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือโกตี๋ ดีเจเสื้อแดงปทุมธานี ที่มีเนื้อหาบางส่วนพาดพิงสถาบันฯ เข้าพบ พ.ต.อ.เศียร แก้วทอง พนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษ (สบ 4) สภ.เมืองภูเก็ต  เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อ นายวุฒิพงศ์ ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

นายสุรทิน เลี่ยนอุดม แกนนำกลุ่มกบฏรักชาติภูเก็ต ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่ดูเนื้อหาในวิดีโอคลิปที่นายวุฒิพงศ์ ให้สัมภาษณ์แล้วรู้สึกสะเทือนใจ เนื่องจากได้พาดพิงถึงเบื้องพระยุคลบาทอย่างชัดเจน ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ในวันนี้จึงตัดสินใจรีบเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดี เพราะถือเป็นการทำลายความศรัทธาที่ประชาชนชาวไทยเคารพอย่างมาก

ทางด้านพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษ (สบ 4) สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.อ.เศียร แก้วทอง กล่าวว่า จากการพิจารณาในเบื้องต้นพบว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112 จึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรรับแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ก่อนจะมีการรวบรวมหลักฐานพร้อมสำนวนส่งต่อไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พิจารณา และส่งต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตตรวจค้น 4 หมู่บ้านเป้าหมาย พบยาบ้า 45 เม็ด

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ เขตเทศบาลนครภูเก็ต และเขตเทศบาลตำบลวิชิต ครั้งที่ 2 วันนี้ (10 เม.ย.) โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดละ 25 นาย ตั้งจุดสกัดพื้นที่ชุมชนทั้ง 2 พื้นที่ แบ่งเป็น 4 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าถนนวิชิตสงครามซอย 1 เขตเทศบาลนครภูเก็ต จุดที่ 2 ทางออกถนนวิชิตสงครามซอย 1 ตัดกับถนนวิรัชหงษ์หยก (ใกล้สวนหลวง เขตเทศบาลตำบลวิชิต) จุดที่ 3 สี่แยกพัฒนาท้องถิ่น เขตเทศบาลนครภูเก็ต จุดที่ 4 ซอยหล่อโรง เขตเทศบาลนครภูเก็ต

การตรวจค้นในครั้งนี้ เพื่อค้นหายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ปรากฏว่า การตรวจค้นบ้านเป้าหมาย จำนวน 2 หลัง คือ บ้านเช่าซอยพัฒนาท้องถิ่น 4 (หล่อโรง) เขตเทศบาลนครภูเก็ต จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 45 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนัก 15 กรัม ในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า, ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ในส่วนโรงแรมแห่งหนึ่ง อยู่ที่ถนนวิรัชหงษ์หยก เขตเทศบาลตำบลวิชิต จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมด้วยของกลางยาไอซ์ 0.5 กรัม จำนวน 1 ถุง และน้ำหนัก 3.5 กรัม จำนวน 1 ถุง เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

สำหรับการตั้งด่านตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายตรวจปัสสาวะทั้ง 4 จุด รวม 626 คน แยกเป็นชาย 570 ราย หญิง 56 ราย พบมีสารเสพติด 41 คน แยกเป็นชาย 37 ราย และหญิง 4 ราย ซึ่งทั้งหมดจะเข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมทั้งจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย รายที่ 1 ยึดของกลางพืชกระท่อม 17 ใบ และกัญชา 0.7 กรัม ส่วนรายที่ 2 ยึดน้ำต้มใบกระท่อม ขนาด 600 มิลลิเมตร จำนวน 2 ขวด และ ขนาด 350 มิลลิเมตร จำนวน 1 ขวด พร้อมกันนี้ ยังได้เรียกตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ จำนวน 150 ราย พบว่า ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่รถ จำนวน 26 ราย และยังได้เรียกตรวจใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว จำนวน 15 ราย ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด