Tag Archives: วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีจัดการอาคาร

วันนี้ (26 พ.ย.) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต มีการจัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีจัดการอาคาร และลงนามความร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีจัดการอาคาร ระดับปริญญาตรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายอดิศักดิ์ ชัชเวช กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีนโยบายยกระดับการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) โดยยึดกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรที่จะพัฒนาจะต้องเป็นหลักสูตรแบบสมรรถนะ “Competency Based Curriculum” ตามโครงการนำร่องระบบคุณภาพชีวิต สู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความ สามารถ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาคาร

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้จัดเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีจัดการอาคาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี การจัดการอาคาร และลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมการเสวนา และการลงนามความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับ ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ ความสามารถ ซึ่งมีการดำเนินการใน 3 ระยะ 5 ขั้นตอน คือ ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดอาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพ ระยะที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน และระยะที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะวิชาชีพ ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบัญชีเงินค่าตอบแทน ตามระดับสมรรถนะวิชาชีพ ขณะนี้เป็นการดำเนินการในส่วนของการเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานัก เทคโนโลยีจัดการอาคาร และลงนามความร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีจัดการอาคาร ระดับปริญญาตรี

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เยี่ยมชาวบ้านรับฟังปัญหาชุมชน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายชัยยา ขำสะอาด พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตามโครงการเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาชุมชน บ้านนากก หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันนี้ (26 พ.ย.) โดยมี นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายสนธยา รักษาทรัพย์ กำนันตำบลฉลอง ว่าที่ ร.อ.อัครเรศ กิ่งแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านนากก นายปรีชา นาคดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 นายจำเริญ เทวบุตร อดีตกำนันตำบลฉลอง ตลอดจนผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีประเด็นหลัก คือ ท่อส่งน้ำจากฝายคลองพี ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ปัญหาความล่าช้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ และปัญหาการสร้างถนนสายฉลอง-ป่าตอง

นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด บ้านนากก ศูนย์เรียนรู้มวยไทย กิจกรรมของเยาวชนในการป้องกันภัยปัญหายาเสพติด และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนากก โดยเยี่ยมชมกิจกรรมอาชีพสตรีในชุมชน และร่วมสาธิตการทำน้ำพริกเห็ดด้วย

หลังจากที่ได้พบปะรับฟังปัญหา และเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนแล้ว นายนิสิต กล่าวว่า ตนได้มีการจัดทำโครงการผู้ว่าฯ เยี่ยมเยียนไถ่ถามทุกข์สุขของชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับทราบว่า มีปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงไปแล้ว 2 พื้นที่ คือ ชุมชนบ้านหินลูกเดียว ต.ไม้ขาว กับชุมชนบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ซึ่งครั้งนี้เป็นชุมชนที่ 3 หมู่ 5 บ้านนากก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ประเด็นหลักคือ ติดตามประเด็นการร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความล่าช้าของการก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำคลองกระทะ ซึ่งใช้งบก่อสร้างค่อนข้างสูง ประมาณ 400 ล้านบาท และจะเป็นพื้นที่เก็บน้ำสำหรับประชาชนที่อยู่ตอนใต้ของเกาะภูเก็ตได้ใช้ ประโยชน์ และปัญหาฝายเก็บน้ำคลองพีชำรุด ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ประกอบท่อส่งน้ำแตก ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนนี้ ยังมีการฝากประเด็นการขอให้เร่งรัดการก่อสร้างถนนเส้นทางสายฉลอง-ป่าตอง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีบางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อย ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย โดยจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับทราบ และหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันต่อไป