Tag Archives: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกคนคิดดีทำดีเพื่อสังคมภูเก็ต

นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ องค์กรเอกชน มูลนิธิ ตลอดจนสมาคม ชมรมต่างๆ และสื่อมวลชนภูเก็ต ร่วมในพิธีรถน้ำขอพร ขอขมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์จังหวัดภูเก็ต เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (10 เม.ย.) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น

ทางด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้อวยพรให้ทุกคนที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวมีแต่ความสุขกายสุขใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้มีครอบครัวที่มั่งคั่งสมบูรณ์พูนผล ให้มีลูกเป็นที่พึ่งพาอาศัย และขอให้ทุกคนคิดดีทำดีเพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคมภูเก็ต นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานบูรณาการด้านการทำงานร่วมกันเพื่อขับ เคลื่อนกิจกรรมงานที่เป็นวาระจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภูเก็ตโดยรวม

บริการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” โดยวิทยาลัยเทคนิคถลาง

บริการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

นายวีระ เกิดสิริมงคล นายอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ไชยโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ร่วมเปิดจุดบริการ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นตามโครงการอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” เทศกาลสงกรานต์ 2558 ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชยจังหวัดภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ประชาชน และผู้สัญจรบนท้องถนน ในระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558

ซึ่งมีบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ตลอดจนบริการนวดแผนไทย เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมการขนส่งทางบก เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2551 ทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เพื่อตรวจเช็กสภาพรถให้แก่ประชาชน และผู้สัญจรบนท้องถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามนโยบายของรัฐบาล

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีจัดการอาคาร

วันนี้ (26 พ.ย.) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต มีการจัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีจัดการอาคาร และลงนามความร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีจัดการอาคาร ระดับปริญญาตรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายอดิศักดิ์ ชัชเวช กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีนโยบายยกระดับการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) โดยยึดกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรที่จะพัฒนาจะต้องเป็นหลักสูตรแบบสมรรถนะ “Competency Based Curriculum” ตามโครงการนำร่องระบบคุณภาพชีวิต สู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความ สามารถ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาคาร

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้จัดเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีจัดการอาคาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี การจัดการอาคาร และลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมการเสวนา และการลงนามความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับ ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ ความสามารถ ซึ่งมีการดำเนินการใน 3 ระยะ 5 ขั้นตอน คือ ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดอาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพ ระยะที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน และระยะที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะวิชาชีพ ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบัญชีเงินค่าตอบแทน ตามระดับสมรรถนะวิชาชีพ ขณะนี้เป็นการดำเนินการในส่วนของการเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานัก เทคโนโลยีจัดการอาคาร และลงนามความร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีจัดการอาคาร ระดับปริญญาตรี

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เยี่ยมชาวบ้านรับฟังปัญหาชุมชน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายชัยยา ขำสะอาด พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตามโครงการเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาชุมชน บ้านนากก หมู่ 5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันนี้ (26 พ.ย.) โดยมี นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายสนธยา รักษาทรัพย์ กำนันตำบลฉลอง ว่าที่ ร.อ.อัครเรศ กิ่งแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านนากก นายปรีชา นาคดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 นายจำเริญ เทวบุตร อดีตกำนันตำบลฉลอง ตลอดจนผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีประเด็นหลัก คือ ท่อส่งน้ำจากฝายคลองพี ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ปัญหาความล่าช้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ และปัญหาการสร้างถนนสายฉลอง-ป่าตอง

นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด บ้านนากก ศูนย์เรียนรู้มวยไทย กิจกรรมของเยาวชนในการป้องกันภัยปัญหายาเสพติด และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนากก โดยเยี่ยมชมกิจกรรมอาชีพสตรีในชุมชน และร่วมสาธิตการทำน้ำพริกเห็ดด้วย

หลังจากที่ได้พบปะรับฟังปัญหา และเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนแล้ว นายนิสิต กล่าวว่า ตนได้มีการจัดทำโครงการผู้ว่าฯ เยี่ยมเยียนไถ่ถามทุกข์สุขของชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับทราบว่า มีปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงไปแล้ว 2 พื้นที่ คือ ชุมชนบ้านหินลูกเดียว ต.ไม้ขาว กับชุมชนบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ซึ่งครั้งนี้เป็นชุมชนที่ 3 หมู่ 5 บ้านนากก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ประเด็นหลักคือ ติดตามประเด็นการร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความล่าช้าของการก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำคลองกระทะ ซึ่งใช้งบก่อสร้างค่อนข้างสูง ประมาณ 400 ล้านบาท และจะเป็นพื้นที่เก็บน้ำสำหรับประชาชนที่อยู่ตอนใต้ของเกาะภูเก็ตได้ใช้ ประโยชน์ และปัญหาฝายเก็บน้ำคลองพีชำรุด ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ประกอบท่อส่งน้ำแตก ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนนี้ ยังมีการฝากประเด็นการขอให้เร่งรัดการก่อสร้างถนนเส้นทางสายฉลอง-ป่าตอง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีบางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อย ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย โดยจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับทราบ และหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันต่อไป